Coalitie De Esch

  • Tuinstad
  • Urban Management
Rotterdam

Stedenbouw is samen vooruitkijken. Toen de gemeente Rotterdam in 2019 aankondigde een nieuwe oeververbinding tussen De Esch en Feijenoord te onderzoeken, besloten we niet af te wachten tot de gemeente haar plannen gereed had, maar direct in actie te komen. Samen met ontwikkelaars, woningcorporatie en beleggers op De Esch richtten we in korte tijd het samenwerkingsverband Coalitie De Esch op. Een groep, die met een actieve betrokkenheid gezamenlijke belangen behartigt en zich in goed overleg met gemeente en bewoners wil inzetten voor de toekomst van De Esch.

Met alle betrokken partijen werken we sindsdien aan een integrale visie/planvorming, om bij toekomstige ontwikkelingen in het gebied de bijzondere identiteit van De Esch te kunnen waarborgen: een groene woonomgeving, ontstaan vanuit een pioniersgedachte midden in de stad.

Klant: Coalitie De Esch
Jaar: 2019 – heden
Partner: Achmea Real Estate, Bakkers | Hommen, Stebru, Bluehouse, ERA Contour, MN, Vesteda, Woonstad Rotterdam u0026 Kraaijvanger
Status: In ontwikkeling
Type: Gebiedsvisie
Locatie: Rotterdam
Van links naar rechts: Vince de Jong, Bart van Veenendaal, Arne Steeneken,
Jacco Sterkman, Koen de Boo, Edward van Dongen, Kyra Willard & Francien Verbaan

De coalitie

ECHO heeft binnen de coalitie een leidende rol, zowel inhoudelijk met ontwerpend onderzoek en deelstudies als procesmatig. Koen de Boo, partner bij ECHO, is voorzitter van de coalitie en het gezicht naar bewoners en overige stakeholders. Hij vervult deze rol sinds 2020.

Coalitie De Esch is een samenwerking tussen de woningverhuurders, de eigenaar van het winkelcentrum en ontwikkelaars. Samen bezitten we 85% van alle woningen op De Esch. We werken samen zodat we invloed kunnen hebben op de toekomst van De Esch. We participeren in verschillende ruimtelijke processen van de gemeente en leggen daarbij onze ideeën op tafel. We gaan in gesprek met de gemeente zodat we deze ideeën om kunnen zetten in echte projecten.

Essenties van De Esch

Nieuwe natuur voor de stad

Ecologische systemen en het watersysteem weer beleef baar maken.

Verbonden maar ook eigenheid

Ontwikkel een heldere structuur en brandpunten waar de stad komt met daarbinnen plekken voor rustig wonen.

Vergroten van huidige natuurwaarde

Bestaande systemen versterken en verbinden: aansluiten bij programma en beleid overheid. De rivier is het grote gebaar.

Natuur altijd dichtbij huis

Iedereen uitzicht op het groen. Alle gebouwen hebben kwalitatieve groene buitenruimte als integrale beleving (bij voorkeur horizontaal i.p.v. verticaal). Nieuw bovenaanzicht is dat van een “natuurgebied”.

Voorzieningen worden geclusterd in centra

Binnen de Esch een aantal geconcentreerde plekken voor voorzieningen.

Groene Esch = Groene lanen

Iedereen ontsluitingsweg is tegelijk een verbindingsweg voor groene ruimtes, verbonden met de grote groen gebieden.

Transitie van huidige gebruik naar nieuwe vormen mobiliteit/ energie

Van huidige situatie naar duurzamer gebruik met minder parkeerplekken.

Collectiviteit

Een gezamenlijke aanpak van de mobiliteitsoplossingen en de energiesystemen voor De Esch, onder andere door de invoer van betaald parkeren.

Betaalbaar wonen

De ontwikkeling richt zicht op gezinnen van verschillende samenstellingen.

Bestaande functies blijven verbonden

Door hergroeperen, combineren en transformeren wordt het programma aanbod in de De Esch gebord.

Het proces

Als coalitiepartners hebben we in samenspraak onze gedeelde ambities geformuleerd. Deze essenties op het gebied van groen, mobiliteit, wonen, voorzieningen en energie geven het proces een solide basis. Tijdens de terugkerende participatieavonden met bewoners komen deze ambities uiteraard ook geregeld aan bod. Het formuleren van een gewortelde en breed gedragen visie, echter, vraagt om een dieper inzicht in wat er in de wijk leeft en welke behoeftes er onder de bewoners spelen. We hebben daarom in eerste instantie aansluiting gezocht – en gevonden bij het door bewoners zelf georganiseerde kernwaardentraject. Met hen bespraken we cruciale vragen als: waar staat De Esch voor? Welke kwaliteiten zijn het waard te behouden en versterken? Welke om toegevoegd te worden?

Een inspirerend traject, waarin de bewoners en de coalitie elkaar echt hebben gevonden. We blijven dan ook samen optrekken en onderzoeken met elkaar, hoe we de buurtkernwaarden in de praktijk lading kunnen geven: in relatie tot de inpassing van de beoogde oeververbinding, maar ook in de zin van maatregelen, waarmee we de leefbaarheid en diversiteit van De Esch op de korte termijn al kunnen versterken.

Weten wat er leeft op De Esch? Toekomstgesprekken bijwonen? Bezoek www.echtdeesch.nl en je bent helemaal op de hoogte!

Kernwaarden De Esch

Te midden van een Coronapandemie zijn bewoners van De Esch samen met verschillende overheden en marktpartijen op zoek gegaan naar de kernwaarden van De Esch. Wat is nou écht de Esch?

Mensen in De Esch zijn trots op de unieke kwaliteiten die de wijk bezit. De Esch is prachtig gelegen aan de Maas, er is veel rust en ruimte en er zijn allerlei bijzondere plekken in de wijk (zoals het oudste stadspark en de natuurpolder). Maar er zijn ook uitdagingen. De openbare ruimte is verrommeld en verruwd, er is veel vergrijzing door een eenzijdig woningaanbod en, mede daardoor, neemt het aantal voorzieningen in de wijk af.

Op initiatief van het Buurtcollectief is er met de samenwerkende vastgoedeigenaren en de gemeente (Gebiedscommissie) een waardentraject gestart. Dit traject bestond uit een fotowedstrijd en de Open Ateliers Echt De Esch: zes sessies waarin we met verschillende partijen op zoek zijn gegaan naar de kernwaarden van de wijk. Uit de Open Ateliers volgden vijf kernwaarden die beschrijven welke elementen van waarde zijn om te behouden, welke elementen versterkt moeten worden en wat er mist in De Esch.

1. De kwaliteiten van De Esch zijn ruimte en rust. Dicht bij natuur en dicht bij de stad.

De mix van huishoudens kan beter: meer diversiteit is gewenst, met name voor gezinnen. De basis voor lokale voorzieningen wordt sterker door het toevoegen van nieuwe woningen. Niet in de dichtheid van het centrum, maar wel in balans met natuur, rust en ruimte, want daarom wonen mensen graag in de Esch.

2. De (natuurlijke) groenblauwe infrastructuur is een groot goed.

Het natuurgebied de Eschpolder is dé trots van de wijk. Toekomstige ontwikkelingen moeten deze plek ontzien en juist versterken. Ook een groene corridor (tussen Eschpolder en Kralingse Bos), de Maasoevers, het Park Oude Plantage en de volkstuinen zijn van grote waarde. Ononderbroken verbindingen met natuurlijk groenbeheer tussen deze gebieden versterken het karakter van de wijk en bieden meerwaarde voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, hittestress en betrokkenheid van bewoners.

3. De Esch is een bestemming en geen doorgangsgebied.

De kwaliteit van De Esch is de goede bereikbaarheid van het stadscentrum, de omliggende wijken en de regio. Een oeververbinding bij De Esch mag geen oplossing zijn voor doorgaand autoverkeer en mag de wijk niet opsplitsen. Binnen de wijk hebben duurzame vervoermiddelen de prioriteit. De dominante positie van de auto in de openbare ruimte is niet meer van deze tijd en moet worden aangepast. 

4. Er is behoefte aan bewonersinitiatief en samenhang.

De Esch heeft een aantal mooie voorzieningen zoals het Huis van de Wijk in het Pompgebouw, de openbare basisschool, het gezondheidscentrum, park De Oude Plantage, Hal 4 en tal van sportvelden. Activiteiten en programma’s van en voor bewoners zorgen voor de echte verbinding tussen mensen, maar vergen wel meer lokale betrokkenheid. Beleid van de stad (welzijn, sport- en recreatie, vastgoed, financiering) en een eigentijds winkelcentrum moet deze ‘community building’ ondersteunen.

5. We doen het samen!

Tijdens de Open Ateliers Echt De Esch is gebleken hoezeer het structurele gesprek met de gemeente en institutionele partijen over de wijk en een integrale benadering worden gemist. Over zowel toekomstige ontwikkelingen (oeververbinding, woningverdichting, verduurzaming en een groene corridor), als over actuele zaken (parkeerbeleid, leegstand, snoei- en maaibeleid, reiniging en afvalbeleid). Het samen dingen doen, elkaar ontmoeten en het kennen van elkaars culturen zorgt voor meer betrokkenheid, betere plannen en een betere sociale leefsituatie.

Werksessie bewoners

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Koen vertelt je er graag over.