Privacy statement


ECHO Urban Design respecteert uw privacy en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling en beveiliging van de aan haar verschafte informatie en verwerkt deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Tijdens uw contact met ons verwerken wij een aantal gegevens die vallen onder persoonsgegevens in de zin van de AVG. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig en behoorlijk verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring informeren wij u over deze gegevensverwerkingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Wij verzamelen uw gegevens om:

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u:

De aan ECHO Urban Design gestelde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Wat verwerken wij aan persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties en (potentiële) werknemers. Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.

ECHO Urban Design verwerkt onder meer de volgende gegevens:

Wat zijn uw rechten ten aanzien van persoonsgegevens?

Op elk moment kunt u ons verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken en om de gegevens aan te vullen, te verbeteren of te (laten) verwijderen.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld personeels- en financiële administratie, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking. Werknemers van ECHO Urban Design die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

ECHO Urban Design heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. ECHO Urban Design kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Wat delen wij aan persoonsgegevens?

Uw gegevens zullen nooit door ons aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.

ECHO Urban Design kan gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen.

Wij delen persoonsgegevens enkel met externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en cloudopslag leveranciers dan wel andere leveranciers aan welke wij ondersteunende diensten uitbesteden.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

ECHO Urban Design bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van ECHO Urban Design voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt en zal hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Vragen, opmerkingen en klachten

Bij vragen, opmerkingen of klachten over deze privacyverklaring kunt u deze per e-mail kenbaar maken via info@echo-urbandesign.com, dan wel door een brief te sturen naar ECHO Urban Design t.a.v. de directie, Stationsplein 45, Ingang A Unit A1.196, 3013 AK Rotterdam

Inhoudelijke wijzigingen privacyverklaring

ECHO Urban Design kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest actuele versie staat op de website van ECHO Urban Design vermeld.

Onze websites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van anderen bevatten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze websites en wij raden u aan het privacy beleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat u op de hoogte bent hoe zij met uw privacy omgaan.

Copyright© 2022 ECHO Urban Design